KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH  OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz dziecka/dzieci jest PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE DELFINEK z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Kordiana 85, 04-418 Warszawa, zarejestrowane  w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez m.st. Warszawa  pod numerem 76/PN/03, NIP 5271471263

       Możecie Państwo kontaktować się z nami:

       * listownie na adres:  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Przedszkole niepubliczne Delfinek, 04-418 Warszawa, Kordiana 85

       * telefonicznie: pod numerem 226 734 654

       * mailowo na adres: kontakt@delfinek.edu.pl

  • Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292): ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz 59)
  • Dane osobowe Państwa oraz dziecka/dzieci przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez przedszkole(rekrutacja i realizacja obowiązku przedszkolnego/szkolnego), a także wykonania ciążących na przedszkolu obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń;  tworzenia zestawień i analiz na potrzeby prawa oświatowego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
  • Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu umowy(wraz z załącznikami), dane te są wymagane odrębnymi przepisami prawa, służą do prawidłowej identyfikacji osób podanych w formularzu umowy lub są istotne dla prawidłowej opieki nad powierzonym wychowankiem. Nie są wykorzystywane w celach marketingowych.
  • przedszkole jest uprawnione do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy oraz obowiązków wynikających z prawa oświatowego i podatkowego. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom  na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy przedszkolem a Podwykonawcami. Ponadto przedszkole jest zobowiązane do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
  • Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Państwa z przedszkolem umowy o świadczenie usług, w związku z którą są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa z przedszkolem umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej oraz oświatowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
  • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Mają  Państwo  prawo  wniesienia    skargi  do  organu  nadzoru  w  rozumieniu  RODO,  gdy  uznają,   iż  przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO. Przysługuje Panu/Pani prawo   wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. .Prezesa Urzędu Ochrony Danych , gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o    ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.